Buro de Brug is een onafhankelijk raadgevend ingenieursbureau op het gebied van de archeologie en cultuurhistorie.

Buro de Brug bouwt bruggen bij conflicterende belangen: tussen ontwikkelaars en erfgoedbeherende instellingen, tussen de archeologische wetenschappers, openbaar bestuur en publiek, tussen ruimtelijke inrichters en cultuurhistorie.

Als adviseurs ondersteunen wij zowel particuliere ontwikkelaars, overheden als de archeologiesector zelf.

Ons succes in het bouwen van bruggen is voor een belangrijk deel gelegen in ons inlevingsvermogen in de belangen en beweegredenen van de speler binnen het bestel. Andere kritische succesfactoren zijn eigen inhoudelijke kennis en ervaring plus een pragmatische instelling.

De interne bedrijfsvoering is gebaseerd op het opereren in kleine teams of op individuele basis waarbij het ontwikkelen van de eigen verantwoordelijkheid centraal staat. Dit gaat echter hand in hand met onderling goede afstemming en gedisciplineerde communicatie zowel intern als extern (naar opdrachtgever en samenwerkingspartners).

Aanbestedingen

Een goede aanbesteding is het halve werk. Een slechte uitvraag leidt zelden tot een goed project, maar vaak wel tot meerwerkclaims of een onbruikbaar product.
Meestal is archeologie niet het doel van een project, maar slechts één van de conditionerende aspecten waar rekening mee moet worden gehouden. Het is vaak wel ongrijpbaar en wordt snel als een risico gezien.

Archeologie is een nichemarkt. Veel partijen die vanwege het veroorzakers principe te maken krijgen met archeologie, ontbreekt het aan kennis en kunde op dit vlak. Dan is het fijn om te kunnen sparren met een onafhankelijk adviseur die geen belang heeft in de uitvoering.

Wij worden daarom regelmatig betrokken bij het in de markt zetten van archeologisch onderzoek. Ter land, maar ook ter zee. We weten wat er te koop is en wat de prijzen zijn.

Of het nu gaat om een realistisch PvE, het opstellen van een raming, een meervoudig onderhandse aanbesteding of de Europese aanbesteding van een raamcontract, Buro de Brug helpt u om uw project tot een succes te maken. Ter zake kundig, maar ook goed luisterend naar uw wensen.

GIS & Beleidskaarten

Wanneer je de beschikbare gemeentelijke archeologische kaarten met elkaar vergelijkt, dan is een grote mate van onderlinge verscheidenheid en daarmee ook van kwaliteit zichtbaar. Deze diversiteit wordt niet zozeer gevormd door de bestuurlijke vrijheid van gemeenten, maar is vooral het gevolg van het ontbreken van minimumeisen voor het maken van dit soort kaarten. Voor opdrachtgevers, die vaak geen specifieke kennis op dit gebied hebben, is de relevante kwaliteit daardoor moeilijk SMART te maken en te beoordelen. Op basis van deze constateringen hebben enkele archeologische bedrijven het initiatief genomen om te komen tot een breed gedragen Handleiding archeologische inventarisatiekaarten.

Buro de Brug participeert in dit project. Naast beleidskaarten maakt Buro de Brug ook andere GIS gebaseerde producten, waarbij archeologische informatie in ruimtelijke zin wordt geanalyseerd.

Complexe projecten

De mensen van Buro de Brug hebben een brede visie. Ze weten dat archeologie niet het einddoel van een project is, maar slechts een deelaspect.
Omdat het een radertje is in een veel grotere machine, moet het wel goed afgestemd worden en perfect passen bij de rest.
Het gaat vaak om projecten waarbij het archeologisch onderzoek pas kan worden uitgevoerd nadat de diepwanden of damwanden er al staan. Met alle juridische, organisatorische en uitvoeringstechnische uitdagingen die dat met zich mee brengt.
Er zijn geen situaties denkbaar of wij hebben het al bij de hand gehad.
Op het gebied van het organiseren van archeologie in complexe (binnenstedelijke) bouw projecten zijn we een van de meest ervaren bureaus.
We stellen ramingen op en PvE’s en kennen de markt door en door.

Detachering

Het personeel van Buro de Brug kan voor lange of korte tijd op alle niveaus in uw organisatie worden ingezet voor archeologische en cultuurhistorische werkzaamheden. De medewerkers hebben ruime ervaring als gemeentearcheoloog, provinciaal of gemeentelijk beleidsadviseur, provinciaal of gemeentelijk beleidsmedewerker of provinciaal of gemeentelijke plantoetser en senior (KNA) archeoloog.

Overheden, maar ook bedrijven kunnen te kampen hebben met tijdelijke onderbezetting en tekort aan deskundig personeel, ten gevolge van ziekte, zwangerschap, oningevulde vacatures of anderszins. Buro de Brug biedt een tijdelijke aanvulling van de capaciteit die de voortgang van uw werkzaamheden garandeert. Door onze ervaring kunt u ons direct in het diepe gooien.

Projectadvisering

Buro de Brug is specialist in het overbruggen van het verschil van inzicht tussen u als initiatiefnemer en de wereld van de archeologie.

Wij kennen het spanningsveld tussen het realiseren van een project en de conditie archeologie. Buro de Brug stelt zich ten doel zijn opdrachtgevers tijdig en betrouwbaar te informeren en adviseren over archeologie en cultuurhistorie. Wij maken de raakvlakken met andere project aspecten helder inzichtelijk. Zo worden risico’s en belemmeringen omgebogen tot kans en kunnen de kosten worden beheerst.

Buro de Brug is een onafhankelijk raadgevend adviesbureau. Wij hebben geen baat bij vervolgonderzoek. We kijken altijd naar de juridische grondslag van de opgelegde onderzoeksplicht en neemt deze kritisch onder de loep. De wetgeving op het gebied van archeologie en cultuurhistorie is namelijk, zoals alle wetten, voor velerlei uitleg vatbaar. Indien er geen juridische grondslag is voor een onderzoek, zullen wij u en het bevoegd gezag adviseren geen archeologisch onderzoek uit te voeren.

Wij kunnen voordat u een project begint een quickscan uitvoeren om de archeologische risico’s snel voor u inzichtelijk te maken.

Waterbodemprojecten

Het komt nog steeds voor dat de archeologie van de waterbodem in projecten buiten beschouwing gelaten. Volgens de Erfgoedwet is het verplicht bij planvorming rekening te houden met de in de bodem aanwezige dan wel te verwachten archeologische waarden. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor alle wateren binnen het gemeentelijk grondgebied, zelfs als die in beheer zijn van Rijkswaterstaat of een waterschap. De beheerder is namelijk allereerst verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en waterveiligheid, terwijl de gemeente toeziet op de zorgvuldige omgang met archeologische waarden.

Men denkt dan al snel aan scheepswrakken, maar het kan ook gaan om verdronken bewoningsresten daterend van prehistorie tot middeleeuwen, brug-, kade- en havenconstructies, afvallagen en zelfs resten van een kasteel of tempel.
Buro de Brug heeft in de loop der tijd een ruime ervaring opgedaan met organiseren van onderwater archeologische projecten voor een breed scala aan opdrachtgevers. Zowel opwateronderzoek, booronderzoek, proefsleuven, onderwater archeologische opgravingen, archeologische begeleidingen als inpassingsprojecten.

Wetenschap en educatie

Wij vinden het heel belangrijk dat het cultuurhistorisch erfgoed voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is. Wij geven lezingen, organiseren open dagen, doen mee aan wetenschappelijk onderzoek en publiceren daar over. Maar er is meer. Cultuurhistorie is een kans om mensen zich meer thuis te laten voelen in de omgeving waarin ze wonen. Het geeft een sence of place. Archeologie kan bovendien als olie in een projectmachine functioneren. Het kan betrokkenheid van mensen bij hun omgeving en bij een project scheppen. De overdracht op een breed publiek voeren wij niet alleen zelf uit, maar die dragen wij graag over aan ontwerpers, vormgevers en andere specialisten. Hierdoor wordt de kwaliteit van publieksacties alleen maar groter en kunnen nog meer mensen daarvan genieten. Erfgoed is voor iedereen.