Waarom dit project?

Rondom de Loosdrechtse Plassen was opdrachtgever Witteveen+Bos op zoek naar de meest geschikte locaties voor tijdelijke baggerdepots. Tijdens het project werden zes locaties in drie verschillende gemeentes en twee verschillende provincies nader bekeken, onder andere op het aspect archeologie en cultuurhistorie. Uiteindelijk zijn op deze manier de meest geschikte locaties geselecteerd voor het aanleggen van de tijdelijke baggerdepots.

Wat deden we?

Buro de Brug heeft een archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek opgesteld om de aanwezige waarden per deellocatie inzichtelijk te maken. Tussen de deellocaties bleken veel verschillen te zijn. Bijna alle waren van hoge cultuurhistorische waarde. Opmerkelijk bij het project was dat de beoogde ingreep (aanleg van baggerdepots) in cultuurhistorische zin heel goed in de geschiedenis van het gebied paste. De Loosdrechtse Plassen zijn tenslotte ontstaan door het uitbaggeren in het kader van de veenwinning.

Eén deellocatie viel binnen een voormalige buitenplaats aan de Vecht: Sluys Nae of Hunthum. Op deze buitenplaats woonde tussen 1714-1741 Catharina Lintheimer, een beroemd illustrator die nagenoeg al haar tekeningen in de tuin van haar buitenplaats vervaardigde.

Aangezien de beoogde ingreep vrij ondiep was en grotendeels in onbebouwd veengebied zou plaatsvinden, is geadviseerd geen verdere maatregelen m.b.t. archeologie te nemen. Enkel op de locatie binnen de gemeente Hilversum is een vervolgonderzoek geadviseerd, aangezien hier sprake is van een dekzandopduiking.

Waar was het?

De verschillende locaties voor de baggerdepots waren rondom de Loosdrechtse Plassen gesitueerd, in de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren (Utrecht) en Hilversum (Noord-Holland).

En met wie?

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Witteveen+Bos. Na afronding van het bureauonderzoek heeft ook overleg plaatsgevonden met de Provincie Noord-Holland.