Waarom dit project?

De stadsgrachten van Leiden werden in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland uitgebaggerd. In een klein aantal waterlopen zijn deze werkzaamheden archeologisch begeleid. Het ging vooral om de Rijn ter plaatse van de historische binnenstad. In dit gebied bestond de verwachting dat archeologische vondsten en historische brugconstructies konden worden aangetroffen.

Wat deden we?

We hebben deze archeologische begeleiding georganiseerd en hebben er voor gezorgd dat de baggerspecie op locatie is onderzocht op archeologische vondsten.

Waar was het?

Het onderzoek heeft zich toegespitst op een deel van de Stille Rijn, de Oude Rijn en de Nieuwe Rijn in de binnenstad van Leiden

En met wie?

Het onderzoek is uitgevoerd namens de gemeente Leiden. Tijdens de werkzaamheden is voor de civieltechnische kant samengewerkt met TAUW bv.