Algemene voorwaarden

 1. Buro de Brug is een eenmanszaak.
 2. Buro de Brug werkt conform de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA).
 3. Buro de Brug hanteert het Handvest van de Nederlandse Vereniging voor Archeologie (NVvA).
 4. Buro de Brug heeft een eigen Privacy-protocol dat te vinden is op onze website (burodebrug.nl)
 5. Buro de Brug beschouwt zijn offertes als intellectueel eigendom. Buro de Brug verwacht van de opdrachtgever dat zijn offertes niet zonder voorafgaand overleg met Buro de Brug aan derden beschikbaar worden gesteld.
 6. Bij publicatie van de door Buro de Brug uitgevoerde werkzaamheden draagt de opdrachtgever zorg voor een vermelding van de auteurs en Buro de Brug.
 7. Bij acceptatie van de opdracht op projectbasis dient de opdrachtgever 25% van de vaste posten van de aanneemsom te voldoen. Buro de Brug stuurt hiertoe een voorschotnota. Na levering van het conceptrapport zal 65% worden gefactureerd. De resterende 10% zal na levering van het eindrapport in rekening worden gebracht. Bij een opdracht op detacheringsbasis zullen de werkelijke kosten na afloop van elke kalendermaand worden gefactureerd.
 8. Buro de Brug hanteert een betalingstermijn van twee weken.
 9. Beide partijen kunnen een detacheringsovereenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen, met in acht neming van één maand opzegtermijn per eerste van de volgende kalendermaand. Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigt te worden. Bij voortijdige beëindiging zullen de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever. Bij voortijdige beëindiging van de detacheringsovereenkomst door opdrachtgever zal opdrachtnemer desgevraagd en in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, kunnen deze aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 10. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de aanneemsom. In afwijking hiervan wordt, bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekering van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze binnen één maand na afronding van de opdracht door opdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt.
 11. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 12. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantie op te lossen met behulp van mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Utrecht.
 13. Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

Contact