Waarom dit project?

De aanleiding voor het onderzoek is het voorgenomen baggeren van een lichtervoorziening tot een diepte van tenminste 20 m –NAP. In eerder uitgevoerd bureauonderzoek werd geadviseerd om ter plaatse van zones waar bodemingrepen tot minimaal 18,9 m –NAP zijn gepland, nader onderzoek te verrichten door middel van booronderzoek met als centrale vraagstelling uitspraak te doen over de aard van de top van het pleistocene dekzand. Dit advies werd overgenomen door de commissie MER.

Wat deden we?

In samenwerking met ADC ArcheoProjecten hebben we een inventariserend veldonderzoek opwater (aqualock boringen) uitgevoerd op de waterbodem van een toekomstige lichtervoorziening voor de Energiehaven aan het Noordzeekanaal bij IJmuiden, gemeente Velsen.

Waar was het?

Het onderzoek vond plaats op de waterbodem voor de Energiehaven in het Noordzeekanaal bij IJmuiden.

En met wie?

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met ADC Archeoprojecten