Waarom dit project?

In 2017 is een zeer breed gedragen initiatief gestart om een normstellend kader voor archeologische inventarisatiekaarten te maken. Vervolgens zijn pilots gestart om het normstellend kader in de praktijk te toetsen.

Wat deden we?

Buro de Brug is betrokken geweest bij twee pilots: voor de gemeente Meierijstad en de gemeente Goeree-Overflakkee. Voor het gehele eiland Goeree-Overflakkee zijn de archeologische waarden geïnventariseerd en de historische huisplaatsen achterhaald.

Waar was het?

Het project heeft geresulteerd in vlakdekkende inventarisatiekaarten voor de gemeenten Meierijstad en Goeree-Overflakkee.

En met wie?

Bij het project zijn zeven archeologische bedrijven betrokken (ADC, Archol, A=M Adviespraktijk, BAAC, Buro de Brug, RAAP en Vestigia) die nauw samenwerken met verschillende instanties (o.a. CGA, RCE, VU, AWN en SIKB). Voor de pilot voor de gemeente Meierijstad is samengewerkt met BAAC en voor de pilot voor de gemeente Goeree-Overflakkee met Vestigia en A=M Adviespraktijk. Vestigia inventariseerde de landschappelijke verwachtingen en voegde de informatie samen tot een archeologische inventarisatiekaart. A=M Adviespraktijk bracht verstoringen in beeld en co├Ârdineerde het project.