Vergunningen

Buro de Brug geeft passende adviezen voor het afwijken of wijzigen van een bestemmingsplan en het verkrijgen van de benodigde (omgevings/ongrondings)vergunningen aan:

 • Ondernemers uit de agrarische sector
 • De bouwwereld: woningbouw, infrastructuur, nutsvoorzieningen
 • Waterschappen
 • Particulieren

Buro de Brug onderzoekt eerst of er op wettelijke en inhoudelijke gronden wel een vergunningplicht (en dus onderzoeksplicht) voor uw project geldt. Dit betekent opereren op het scherpst van de snede, en kan u veel geld besparen.

Indien er een vergunningplicht geldt, kunnen wij  het onderzoekstraject van begin tot einde voor u uitvoeren of begeleiden. Zie ook de rechter balk, kopje ‘archeologie en cultuurhistorie’ Wij zoeken met u naar een structurele en duurzame aanpak en kijken daarbij eerlijk naar nut en noodzaak van het project, afgezet tegen de te maken de kosten. Over de kans van slagen zijn wij helder. Soms is een onderzoek onvermijdelijk en soms is er met kleine aanpassingen veel te winnen.

 

Beleid & bestemmingsplannen

Buro de Brug maakt archeologie- en erfgoedbeleid op maat voor gemeenten en provincies.

Wij hebben niet alleen een brede cultuurhistorische achtergrond, maar hebben ook de GIS-technische en omgevingsrechtelijke juridische expertise in huis.

Vele gemeenten en provincies hebben we al geholpen met archeologische beleidskaarten, cultuurhistorische beleidskaarten, erfgoednota’s, archeologie- en erfgoedverordeningen, bestemmingsplanparagrafen.

Wij kunnen ondersteuning bieden in alle stappen van het proces, of u deze geheel uit handen nemen. Bijvoorbeeld het opstellen van een:

 • Startnotitie
 • Beleidsnota
 • Archeologische en cultuurhistorische inventarisatie
 • Archeologische- en cultuurhistorische Waarden- en verwachtingenkaart
 • Beleidskaart
 • Beleidsregels
 • Bestemmingsplankaart
 • Bestemmingsplanregels
 • Bestemmingsplanparagrafen
 • Toelichting op bestemmingsplan
 • Verordening: monumenten, archeologie en erfgoed

Al naar gelang uw wensen, ambities en financiële middelen kunnen wij een minimale of meer aangeklede varianten uitwerken.

Ook kunnen wij personeel detacheren om u bij bovenstaande activiteiten te ondersteunen.

Enige uitleg

Op grond van de WRO en de Monumentenwet zijn gemeenten verplicht rekening te houden met de archeologische (en per eind 2011 ook cultuurhistorische) waarden in hun bestemmingsplannen. Provincies en het Rijk mogen een bestemmingsplan opstellen. Hiertoe worden de archeologische en cultuurhistorische waarden opgenomen in een beleidsdocument (rapport met kaarten).

Gemeenten, provincies en het Rijk zijn op grond van de Wabo bevoegd verordeningen op te stellen ter bescherming van de archeologische en cultuurhistorische waarden.

Gemeentelijke, provinciale en Rijksstructuurvisies hebben formeel geen juridische werking. Structuurvisies dienen te zijn uitgewerkt in een bestemmingsplan of verordening om juridisch bindend te zijn voor burgers.

Detachering

Het personeel van Buro de Brug kan voor lange of korte tijd op alle niveaus in uw organisatie worden ingezet voor archeologische en cultuurhistorische werkzaamheden. De medewerkers hebben ruime ervaring als gemeentearcheoloog, provinciaal of gemeentelijk beleidsadviseur, provinciaal of gemeentelijk beleidsmedewerker of provinciaal of gemeentelijke plantoetser en senior (KNA) archeoloog.

Overheden, maar ook bedrijven kunnen te kampen hebben met tijdelijke onderbezetting en tekort aan deskundig personeel, ten gevolge van ziekte, zwangerschap, oningevulde vacatures of anderszins.Buro de Brug biedt een tijdelijke aanvulling van de capaciteit die de voortgang van uw werkzaamheden garandeert. Door onze ervaring kunt u ons direct in het diepe gooien.

 

Archeologie & cultuurhistorie

Wij kunnen voordat u een project begint een quickscan uitvoeren om de archeologische en cultuurhistorische risico's snel voor u inzichtelijk te maken. Daarnaast kunnen wij voor u uitvoeren of laten uitvoeren:

 • Risicoanalyse
 • Voorafgaand aan de geplande bouwwerkzaamheden kan het archeologische risico in kaart worden gebracht. Aan de hand hiervan krijgt u een goed beeld van de te verwachte kosten, tijdspanne en eisen die door de overheid aan het archeologisch onderzoek zullen worden gesteld.

 • Bureauonderzoeken
 • Volgens de procedure van de nieuwe archeologische wetgeving dient in een plangebied waar een archeologische verwachting geldt een bureauonderzoek te worden uitgevoerd. Dit is een historisch- en cartografisch onderzoek naar het gebied. In het rapport wordt een gespecificeerde verwachting gegeven voor archeologie in het plangebied.

 • Booronderzoek (IVO-O)
 • Omdat niet altijd duidelijk is wat er onder de grond verborgen ligt, kan voorafgaand aan een opgraving een booronderzoek worden gedaan. Daarmee wordt gekeken of de bodemopbouw nog in tact is of dat deze verstoord is. Ook wordt onderzocht of er archeologie in de bodem aanwezig is. Wanneer er geen archeologie in de bodem (meer) aanwezig blijkt te zijn, hoeft er geen vervolgonderzoek plaats te vinden. Buro de Brug beschikt over een boorvergunning, dus kan dit onderzoek voor u uitvoeren.

 • Proefsleuven (IVO-P)
 • In sommige gevallen is de aanwezigheid van archeologie duidelijk. Het is dan echter nog niet bekend of de archeologische resten behoudenswaardig zijn. Een opgraving is kostbaar. Daarom wordt eerst proefsleuvenonderzoek uitgevoerd waarbij kleine opgravingsputten worden aangelegd.

 • Opgraving
 • Als duidelijk is gebleken uit het vooronderzoek (bureauonderzoek, booronderzoek of proefsleuvenonderzoek) dat er archeologisch waardevolle resten in de bodem aanwezig zijn, wordt geadviseerd een opgraving uit te voeren. Het archeologisch erfgoed wordt daarmee veiliggesteld. Na de opgraving kan de bouw volgens planning vervolgen.

 • Inpassing
 • Vaak hoeft archeologisch onderzoek geen spelbreker te zijn, maar kunnen er passende oplossingen worden gevonden. Er zijn steeds meer oplossingen voor archeologie vriendelijk bouwen. Denk bijvoorbeeld aan het ophogen van de grond zodat de bodem niet verstoord worden en de archeologische resten in de grond (in situ) bewaard kunnen blijven. Ook biedt Buro de Brug advies op maat voor het aanpassen van de bouwplannen zodat archeologisch onderzoek mogelijk kan worden vermeden.

  Bij twijfel over een door anderen uitgevoerd onderzoek, kunt u bij ons terecht voor een onafhankelijke second opinion.

 • Quickscan
 • Een snel en gedegen vooronderzoek door het oog van de kenner naar de stand van zaken.

 • Inventarisaties
 • Een overzicht bieden van de cultuurhistorische- en archeologische waarden, resultaten van eerder gedaan onderzoek, cultuurhistorisch verleden en huidige stand van zaken. Ook inventarisatie van WOII resten kunnen wij voor u uitvoeren. Voor een advies over explosieven uit WOII kunnen wij u naar zeer gerenommeerde partners verwijzen.

 • Archeologische- en cultuurhistorische waarden- en verwachtingenkaart
 • Archeologisch beleidsadvies
 • De Wro en Monumentenwet (WAMz art.41a) bieden gemeenten de ruimte zelfstandig beleid ten aanzien van de omgang met archeologische waarden op te stellen. Zowel de gemeenten als de burgers zijn erbij gebaat dat in de bestemmingsplannen gebruik wordt gemaakt van meer gedetailleerdere informatie over het bodemarchief. Hiervoor is een archeologischewaarden- en verwachtingenkaart een goed middel. Deze kaarten bieden een goed onderbouwde basis voor het opstellen van archeologiebeleid.

  Juridisch advies

  Elke vergunningaanvrager zal zich wel eens verwonderen over de onderzoeksverplichting die hem of haar worden opgelegd door een gemeente, provincie of het Rijk.

  Op grond van de wetgeving kan elke bodemverstoorder verplicht worden om bij het aanvragen van een bouw-, aanleg-, sloop- of ontgrondingsvergunning verplicht worden de archeologische en/ of cultuurhistorische waarden door een deskundige partij te laten onderzoeken. De vereisten zijn vastgelegd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en de Handreiking erfgoed en Ruimte.

  Buro de Brug kijkt naar de juridische grondslag van de opgelegde onderzoeksplicht en neemt deze kritisch onder de loep. De wetgeving op het gebied van archeologie en cultuurhistorie is namelijk, zoals alle wetten, voor velerlei uitleg vatbaar. Indien er geen juridische grondslag is voor een onderzoek, zullen wij u en het bevoegd gezag adviseren geen archeologisch onderzoek uit te voeren.

  Wij beschikken over de noodzakelijke juridische kennis van het omgevingsrecht: Wabo, Wro, Monumentenwet, Crisis en Herstelwet, Waterwet etc.

  Aanbesteding & directievoering

  Een goede aanbesteding is het halve werk. Een slechte uitvraag leidt zelden tot een goed project, maar vaak wel tot meerwerkclaims of een onbruikbaar product.

  Of het nu gaat om een realistisch PvE, het opstellen van een raming, een onderhandse aanbesteding of de Europese aanbesteding van een raamcontract, Buro de Brug helpt u om uw project tot een succes te maken. Ter zake kundig, maar ook goed luisterend naar uw wensen.

  Jarenlange ervaring aan de uitvoerende kant, maakt Buro de Brug een geschikte partij om projecten te monitoren, zowel inhoudelijk als procesmatig. Met een goede directievoering wordt geborgd dat het archeologisch onderzoek binnen de afgesproken kaders van tijd en geld, en conform bestek of PvE wordt uitgevoerd.

  Vanuit deze ervaring wordt Buro de Brug ingezet bij grote, complexe projecten zoals:

  • Europese aanbesteding raamcontract IVO projecten gemeente Groningen
  • Europese aanbesteding raamcontract archeologie Groninger Forum
  • Europese aanbesteding raamcontract archeologie Stationsgebied Utrecht
  • Directievoering archeologie parkeergarage Oldenhoofsterkerkhof Leeuwarden
  • Directievoering Hoogwatergeul Well Aijen, werkvlak 2
  • Directievoering Utrecht Zijdebalen
  • Conditieleider archeologie Stationsgebied Utrecht

  Digitale informatievoorziening

  Een van de specialisaties van Buro de Brug is de digitale informatievoorziening. Gekoppeld de kennis over alle archeologische perioden, vondsten en complextypen maken wij:

  • Een database voor onderzoeken, adviezen en selectiebesluiten. De database bevat alle onderzoeken, adviezen en selectiebesluiten.
  • De locatie van onderzoeken, adviezen en selectiebesluiten digitaal intekenen in een GIS.
  • De locatiegegevens en database koppelen aan de gemeentelijke GIS systemen, viewers etc.
  • Een publieksvriendelijke website bouwen over de archeologie- en cultuurhistorie in uw omgeving.

  Met een goede database en GIS hebt u steeds de actuele gegevens paraat. Bij nieuwe vergunningaanvragen kunt u snel zien welke onderzoeken eerder reeds in de nabije omgeving zijn uitgevoerd.

   

  Publicatie, presentatie, educatie en wetenschappelijk onderzoek

  Buro de Brug levert verschillende producten op het gebied van Wetenschappelijk onderzoek, publicatie, presentatie en educatie.

  • Uitwerken oude opgravingen
  • Buro de Brug heeft in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en de gemeente Tiel oud onderzoek uitgewerkt in het kader van het Odyssee project Tiel rond 1000 . Dit heeft geresulteerd in het boek "Tiel rond 1000". Ook is er een 3D-reconstructie gemaakt door Joucke Nijman. Deze animatie is te zien via deze link.

  • Onderzoeksagenda
  • Voor verschillende overheden heeft Buro de Brug al onderzoeksagenda's opgesteld. Er wordt uitgebreid geïnventariseerd welke archeologie in de omgeving aanwezig, en te verwachten is. Tevens wordt er gekeken naar de weteschappelijke thema's er in de regio kunnen worden geformuleerd op basis van kennis(lacunes) van de omgeving en gekoppeld aan de Nederlandse Onderzoeksagenda Archeologie.

  • Educatie en publieksbereik
  • Buro de Brug doet veel aan educatie. Soms op een ludieke manier, soms meer serieus. Van 2010 tot en met 2013 heeft Buro de Brug de Nationale Kennisquiz Archeologie georganiseerd op de Reuvensdagen. Tijdens deze "petje op petje af" quiz, wint uiteindelijk de meest allround archeoloog een prachtige wisseltroffee.

   We geven ook colleges, lezingen en presentaties over diverse thema's van vroegmiddeleeuwse handel tot en met niet gesprongen conventionele explosieven.

   We vinden het belangrijk om erfgoed onder de aandacht te brengen voor een zo breed mogelijk publiek. Hier zetten we ons voor in door mooie, publieksvriendelijke producten te helpen ontwikkelen zoals:"De wereld onder de Oldenhove" en een 3D animatie van Tiel rond 1000.

   Verder zetten we onze kennis in bij scriptiebegeleidingen van studenten van de Saxion Hogeschool.

  Visie

  Archeologie wordt vaak gezien als een last, een belemmering of kostenpost. Buro de Brug stelt zich ten doel zijn opdrachtgevers tijdig en betrouwbaar te informeren en adviseren over archeologie en cultuurhistorie en het eventuele risico inzichtelijk te maken. Zo wordt de belemmeringen omgebogen tot kans en kunnen de kosten worden beheerst.

  Buro de Brug bouwt bruggen bij conflicterende belangen: tussen ontwikkelaars en erfgoedbeherende instellingen, tussen de archeologische wetenschappers, openbaar bestuur en publiek, tussen ruimtelijke inrichters en cultuurhistorie.

  Wij ondersteunen particuliere ontwikkelaars, overheden en de archeologiesector zelf. Ons succes in het bouwen van bruggen is voor een belangrijk deel gelegen in ons inlevingsvermogen in de belangen en beweegredenen van de speler binnen het bestel. Andere kritische succesfactoren zijn eigen inhoudelijke kennis en ervaring en een pragmatische instelling. Onder dit laatste valt bijvoorbeeld ook het implementeren van de uitgangspunten van projectmatig werken en oog voor de maatschappelijke en bestuurlijke realiteit.

  Bij het inrichten van projecten wordt zo goed mogelijk aangesloten bij de specialisaties van de medewerkers van Buro de Brug. Daar waar noodzakelijk wordt externe expertise op projectbasis ingehuurd. Partners voor strategische allianties worden daartoe aangezocht.

  Onze projecten: enkele voorbeelden

  werkzaamheden Ervaring
  Procesmanagement Procesbegeleider opgraving Dierenpark Emmen
  Conditieleider archeologie Stationsgebied Utrecht
  Procesleider ProRail: risicokaart explosieven WOII
  Beleidsontwikkeling en beleidsadvies

  Gemeenten: Leeuwarden, Leiden, Utrecht en Urk
  Provincies: Flevoland, Noord-Holland en Noord-Brabant

  Maken/actualiseren erfgoedverordening Almere, Leeuwarden, Utrecht, Leiden

  Archeologische- en cultuurhistorische waarden- en verwachtingenkaart (inhoudelijk en GIS)

  Hoogeveen, Alphen a/d Rijn, West Maas en Waal, Rijnwoude-Zoeterwoude, Goedereede, Almelo, Deurne, Texel, Houten, Noordoostpolder, Maasvlakte 2, Druten, Oldenzaal, Blaricum, Laren, Eemnes, Kessel, Meijel, Maasbree, Urk, Leeuwarden, Utrecht, Gouda, Oegstgeest, Steenwijkerland, Leiden, Neerijnen, Apeldoorn

  Opstellen archeologietoets/ risicoanalyse/bureauonderzoek i.h.k.v. bouw, aanleg, sloop of ontgronding. Landelijke klantenkring bestaande uit gemeenten, RO-bureaus, particulieren en ontwikkelaars
  Plantoetsen Gemeenten: Apeldoorn, Leiden, Den Bosch, Leeuwarden, Ede
  Provincies: Noord-Holland, Flevoland, Noord-Brabant, Utrecht
  Opstellen PvA en PvE Landelijke klantenkring bestaande uit gemeenten, RO-bureaus, particulieren en ontwikkelaars
  Directievoering opgraving

  KWS/VolkerWessels: opgraving Dierenpark Emmen 
  Leeuwarden: Olderhoofsekerkhof
  Utrecht stationsgebied
  Groningen: Grote Mark
  Provincie Limburg: Hoogwatergeul Well-Ayen
  Utrecht Zijdebalen

  Wetenschappelijk leider opgraving Betuweroute: Huis Malburg
  Utrecht: Gruttersdijk
  Tiel: Agnietenstraat, Dominicuskwartier
  Purmerend: Wijdevenne, Kalverstraat, Achterstraat
  Ontsluiten oude onderzoeken in database en GIS Gemeente Tiel: In database opnemen van gehele onderzoeksarchief
  Gouda: inventariseren alle onderzoeken
  St Oedenrode: inventariseren alle onderzoeken
  Uitwerken oude onderzoeken Odyssee (i.s.m. UvA): binnenstad Tiel, uitwerken stadskernonderzoek
  Uitwerken opgravingen

  Leiderdorp
  Gruttersdijk Utrecht
  Dominicuskwartier Tiel
  Baggerproject gemeente Leiden

  Standaardisering processen en procedures SIKB: opgravingsdocumentatie 
  SIKB: opstellen uitwisselingsprotocol tussen bedrijven en provinciale depots
  Diverse projecten

  Limessamenwerking: opstellen terreinencatalogus ter voorbereiding op de werelderfgoednominatie

  LTO pilot: Onderzoek bodemverstoringen door agrarisch grondgebruik "Mag het een onsje minder zijn?"

  Onze adviseurs

  Buro de Brug is in 2008 opgericht door Jan-Willem Oudhof en Chris Sueur. Zij zijn al vele jaren werkzaam binnen de archeologische- en cultuurhistorische sector en volgen de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op de voet.

  • Jan-Willem Oudhof (drs.) (directeur)

   Specialismen: advisering, beleid, stadskernonderzoek, Middeleeuwen, directievoering, opgraven en aanbesteden.

   Jan-Willem is senior archeoloog en heeft een ruime ervaring in het archeologisch werkveld, zowel aan de uitvoerende kant als in projectmanagement. Hij is onder meer gemeente archeoloog in Leeuwarden geweest en werkt momenteel als conditieleider archeologie voor de Projectorganisatie Stationsgebied van de gemeente Utrecht. Verder heeft hij zich samen met dr. A.A.A. Verhoeven van de UvA inhoudelijk beziggehouden met synthetiserend onderzoek naar de handelsnederzetting Tiel rond 1000. Daarnaast is hij directievoerder van de Tielse parkeergarage bij de Westluidensepoort.

  • Chris Sueur (drs. ing.) (directeur)

   Specialismen: advisering en onderzoek, beleid, omgevingsrecht, digitale informatievoorziening, WOII, cultuurhistorie

   Chris is senior adviseur erfgoed en geo-informaticus. Hij heeft voor meer dan 25 gemeenten archeologische en cultuurhistorische beleidskaarten opgesteld. Voor LTO leidt hij het landelijke onderzoek naar de invloed van agrarische bodembewerkingen op het bodemarchief. Namens diverse publieke en private opdrachtgevers treedt hij op als procesleider archeologie. Het toegankelijk maken en houden van (oude) onderzoeken, door het opzetten van een database en een GIS, heeft zijn bijzondere aandacht. Tevens houdt hij zich bezig met de problematiek van de explosieven uit de WOII. Op dit moment is Chris directievoerder in het project Zijdebalen Utrecht.

  Publicaties


  Onze eigen publicaties

  Het archeologische 'aantoonbaarheidsprincipe' in de nieuwe Omgevingswet

  De Tweede Kamer heeft in juli 2015 ingestemd met de nieuwe Omgevingswet. Via het Amendement Ronnes is in de Omgevingswet bepaald dat de te verwachten archeologische waarden in de omgevingsplannen aantoonbaar moeten zijn. Jan Breimer en Chris Sueur beschrijven in het juridische vakblad Praktijk Omgevingsrecht (PRO) de consequenties van dit aantoonbaarheidsprincipe voor archeologen en gemeenten. Zie: J. Breimer en C. Sueur 2015: Archeologie in de Omgevingswet:‘Aantoonbaar’ Maar hoe doe je dat?, Praktijk Omgevingsrecht, nummer 7, november 2015

  Tiel rond het jaar 1000
  Veel oud onderzoek in Tiel is nooit geanalyseerd. Met een subsidie van NWO Odyssee, aangevuldmet bijdragen van de gemeente Tiel en van de provincie Gelderland, zijn vier oudeopgravingen toch uitgewerkt (Achterweg, Tol Noord, Agnietenstraat en Konininneweg). Zie: J.W.M. Oudhof, A.A.A. Verhoeven en I. Schuuring 2013: Tiel rond 1000. Analyse van vier opgravingen in de Tielse binnenstad. Amsterdam (Themata 6)
  Een 3D-animatie van Tiel rond 1000 is te bewonderen via deze link

   

  Interessante juridische zaken

  Geen veto door eigenaar
  Monumentale panden kunnen worden aangewezen als beschermd monument vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde. Een aantal gemeenten geeft eigenaren een veto over een dergelijke aanwijzing, maar uit een recente rechtelijke uitspraak blijkt dat dat niet mag. Zie het blog van mr. B. Kocken op de website van het Nederlands Juristenblad

  Omgevingswet, notariaat en archeologie
  Hoe kijkt een notaris tegen de archeologiein de Omgevingswet aan? Zie: Dr. G.L. Dusseldorp en mr. dr. J. Nijland, Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van (onroerend) cultureel erfgoed in de Erfgoedwet en de Omgevingswet. Gevolgen voor de (notariële) praktijk nader beschouwd, Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR 2015/95), p. 550 ev

  Waterschappen en archeologie
  Uit recent onderzoek is gebleken dat een verlaging van de grondwaterstand en de daarmee gepaard gaande oxidatie desastreuze gevolgen kan hebben voor archeologische waarden bestaande uit organische resten, zoals scheepshout, leer, zaden, etc. Genoemd onderzoek maakt duidelijk dat juridische bescherming van archeologisch waardevolle organische resten in de bodem noodzakelijk is om deze te behouden.Zie: Groothuijse, F.A.G., Het behoud van archeologische waarden met behulp van waterregelgeving. Tijdschrift voor Bouwrecht, 2012 (11), 1082-1096  Neem contact op

  Bedankt voor uw vraag. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Ontwerp door Ddzyne